အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဆန့်ကျင်ရေးနှင့်

ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် Generation Wave (မျိူးဆက်သစ်လူငယ်များ)ကိုတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြသည်။

မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု

ရည်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်

မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

© မူပိုင်ခွင့် - မျိုးဆက်လိုင်း ၂၀၂၀