ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနှင့်

လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်Generation Wave မျိူးဆက်လှိုင်းပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်

မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု

ရည်မှန်းချက်

လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းမှုရှိသော ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံတော် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး

မှုဝါဒလမ်းစဉ်

အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းသောဖြေရှင်းနည်းလမ်းစဉ်ကိုသာ လက်ခံကျင့်သုံးသည်။

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

© မူပိုင်ခွင့် - မျိုးဆက်လိုင်း ၂၀၂၀