သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

Image

နိုင်ငံသားကတ်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များရရှိရန် စိန်ခေါ်ချက်များရှင်းလင်းပွဲ

လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် လူနည်းစုဘာသာဝင်များ၏ နိုင်ငံသားကတ်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များရရှိရန် စိန်ခေါ်ချက်များရှင်းလင်းပွဲ (((တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်)))

2 days ago


Read more