နိုင်ငံသားကတ်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များရရှိရန် စိန်ခေါ်ချက်များရှင်းလင်းပွဲ