အပြောလျှော့ပြီး အလုပ်ပိုလုပ်ပါ

Image

3 months ago

ရုပ်သံ ကြည့်ရှုရန် - https://www.facebook.com/progressivevoice/videos/3105791442782933/UzpfSTIwOTUwNDcxMDEwNDoxMDE2Mjg3NDY4NDk4MDEwNQ/

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ရယူရန် https://bit.ly/2REFBmN

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် https://bit.ly/2qDZ8bS

Full report in English: https://bit.ly/2s9TP42

Press release: https://bit.ly/2RycIsk