မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူငယ်များ မတရားဖမ်ဲဆီး၊ အကျဉ်းချ၊ တရားစွဲခံရမှုများအပေါ် ကျောင်းသား၊ လူငယ်၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း/ကွန်ယက်များ၏ သဘောထားကြေညာချက်