ရွေ့ ့ပြောင်းသွွားလာနေထိုင်ခွင့်ကို တားဆီးခြင်း ငြင်းပယ်ခြင်း ဥပ ဒေမဲ့ ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခြင်း စသည့် အကြောင်း ရာများကို Generation Wave ရဲ့ စစ်တမ်းအကြောင်း ဆွေးနွေးမှု စကားဝိုင်း #DVBTV #Today#Extra#Judiciary