#ဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်မှုချက်ချင်းရပ် #ကျူးလွန်သူများပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်နေမှုအဆုံးသတ် #ပြည်တွင်းစစ်ချက်ချင်းရပ်