နိုင်ငံသားကဒ်(မှတ်ပုံတင်) ပြုလုပ်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော

3 months ago

"လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် လူနည်းစုဘာသာဝင်များ​၏ နိုင်ငံသားကဒ်(မှတ်ပုံတင်) ပြုလုပ်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများအား သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ"

The report on the "The challenges of racial and religious minorities in accessing national registration cards and passports"


မြန်မာဘာသာ
https://drive.google.com/…/1t1wuS7pG7Mt7SnN9En_i9WH0L…/view…