လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် လူနည်းစုဘာသာဝင်များ၏ နိုင်ငံသားကဒ်(မှတ်ပုံတင်) ပြုလုပ်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများ

“လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် လူနည်းစုဘာသာဝင်များ၏ နိုင်ငံသားကဒ်(မှတ်ပုံတင်) ပြုလုပ်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများအား သုသေသနပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ”

အပြည့်အစုံရယူရန်