လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများလက်စွဲ

လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများလက်စွဲကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A0jbxUbY7f2LTk7eIwPInktk3NqJ29rG